صنایع شیر تهران

پنیر لیقوان
تهیه شده از شیر گوسفند
وزن: 400 گرم