صنایع شیر تهران

مراسم تجلیل از فروشندگان رتبه برتر توسط مدیر عامل شرکت صنایع شیر تهران