صنایع شیر تهران

معرفی مدیران

  • نام و نام خانوادگی: مهندس بابک فلاحت
  • سال تولد:
  • سمت: مدیر عامل
  • تحصیلات:
  • تلفن:
  • پست الکترونیک:
  مهندس بابک فلاحت

  • نام و نام خانوادگی: مهندس عبدالوهاب قربانی
  • سال تولد: 1356
  • سمت: مدیر کارخانه
  • تحصیلات: فوق لیسانس صنایع غذایی
  • تلفن:
  • پست الکترونیک:
  مهندس عبدالوهاب قربانی